Blogg 4 Debatt som sjanger

Jeg har de siste dagene sett på et seminar fra Høgskolen i Volda om framtidas læring og skole der Peder Haug og Arne Krokan legger frem sine syn, og deretter diskuterer hverandres meninger. Seminaret finner du her om du vil se: DKLs Høstseminar 2014: Framtidas læring og skole. I dette blogginnlegget vil jeg prøve å analysere debatten, og se på hvilke argumenter de to bruker. Jeg vil også se på hva det vil si å ta et standpunkt. Videre har jeg prøvd å sette meg inn i debatten om mobilbruk i skolen ved å lese avisartikler og se på debatten vanlige folk har hatt om dette på nettet. Ut i fra dette, har jeg laget en animasjonsvideo der temaet debatteres.

Arne Krokan sier i sitt innlegg at han ser  hvilke endringer som skjer i samfunnet, og lurer på om man skal fortsette med den skolen man har hatt hvor bøker og tavle er de viktigste formidlingsteknologiene og hvor læreren er den som orkestrerer læreprosesseneteknologien. Han mener at nye teknologier bringer med seg nye muligheter til å gjøre ting i og utenfor klasserommet som ikke var mulig før, men at utdanningssektoren ikke har klart å følge denne utviklingen. Han mener at utfordringen nå er at det kommer andre måter å lære på, andre kilder til kunnskap og andre måter å samhandle på. Elevene trenger også å bygge opp beredskapen for å lære. Dette mener han ikke tas i bruk i skolen i dag. Lærerne er etter hans mening ikke  digitalt kompetente nok til å følge med i utviklingen. Han begrunner det med en rektor som testet de digitale ferdighetene på sine lærere, og landet på at de var på 4. klassenivå. Han er derfor bekymret for at lærerne skal lære opp elevene, når de ikke selv er digitalt kompetente. Dette begrunner han ved å henvise til en rektor som testet de digitale ferdighetene på sine lærere, der lærerne lå på 4. klassenivå. Han mener videre at læreren på sikt kan bli erstattet med datamaskiner.  Tidligere argumenterte man at det ikke kom til å skje, fordi barna måtte gå på skolen for å lære seg nonverbal kommunikasjon. Han viser til en studie der man har latt mennesker og datamaskiner tolke menneskers følelser. Trente mennesker klarte 53 % rett, mens datamaskinene klarte dette rett 85% av tiden ved hjelp av algoritmer. Derfor mener han at det nonverbale ikke lengre er et argument. Derimot mener han ikke at samfunnet er klar for dette enda, men at teknologien nå gjør at lærerne kan jobbe på en annen måte. Han mener også at bruk av data kan dekke over den lærermangelen som er spådd om noen år. Han tror mer bruk av digitale tjenester i skolen vil hjelpe med å engasjere elevene, slik at færre faller ut av skolen. Fordi man da bruker de uttrykksformene ungdommen er opptatt av.

Peder Haug er skeptisk til det meste av det Krokan sier. Han mener at læring har gått fore seg på samme måte i alle år. Det å få nye generasjoner til å lære, mener han har vært en utfordring til alle tider. Han henviser til Immanuel Kants  syn på dannelse der læring er en forutsetning for danning. Haug mener at den menneskelige hjernen bli programert, men at dette ikke skjer ved hjelp av dataprogram. Han mener at det mest sentrale for at læring skjer er erfaring, øving, trening, utprøving, feiling, korrigering og gjentagelse. Det finnes derfor ingen snarveier til læring, fordi det ikke er nok med tilgang på informasjon, den må også bearbeides. Haug mener at alle som har proklamert en læringsrevolusjon har mislyktes. Han har derfor liten tro på at digitale tjenester skal revolusjonere skolen, men at de bør bli integrert i skolefagene. Haug viser til Hatties undersøkelser der han fant at IKT ikke var effektivt. Krokan mener at årsaken til dette er at Hatties undersøkelse kun undersøkte bruk av IKT i gamle læreprosesser. En ting de er enige om er at diskusjonen om læreren er viktig. De har derimot veldig ulikt syn på læreren. Haug mener at Krokan er en profet som gjør et nummer ut av lærerne er inkompetente, og at måten han snakker til lærerne på, gjør at ordene faller til jorda. Han mener at Krokan heller bør si at lærerne trenger å få et løft, og at han vil hjelpe dem med det, i stedet for å si at de er inkompetente og fungerer på 4. klassenivå. Igjen skytes læreren på, og enda en gang får de beskjed om at de inkompetente. Dette mener han ikke er riktig, fordi det ikke er lærernes feil. Det skyldes i følge han  at IKT ikke blir prioritert. Dersom vi skal ha ett utdanningssystem der denne moderne teknologien og alt det gode som den kan føre med seg virkelig skal fram, mener han at det må prioriteres av de som har makta i landet. Haug sier at teknologi aldri kan erstatte en inspirerende undervisning, og at man ved å isolere utdanning til bare teknologi vil få et snevert bilde.

Det er spennende med slike debatter der motpartene på mange måter står så milevis i fra hverandre. Å ta et standpunkt betyr ikke at man er enig om alt. Det å ta et standpunkt handler om hva man selv velger å tro og mene. Noen ganger tar vi standpunkt fordi vi mener at en part har gode argumenter for sin påstand. Hva vi har av egne opplevelser og erfaringer vil ofte være med på å prege hvilke standpunkt vi tar. I denne debatten opplever jeg at begge har gode argumenter for sin sak, men at de begge blir så ekstreme at jeg ikke kan si meg helt og fullt enig med noen av dem. Det blir derfor nødvendig for meg å ta et eget standpunkt i denne saken, der jeg tar med gode argumenter fra begge sidene av debatten.

Mobilbruk i skolen 

De siste ukene har jeg sett på tidligere debatter rundt temaet om mobilbruk bør være lov i skolen. Jeg har også tatt med noen argumenter fra egen arbeidsplass. For å få frem begge sider i saken har jeg laget en debatt mellom to parter der den ene mener at det bør være ulovlig i skolen, og den andre mener det bør være lov. Debatten har jeg laget i animasjonsverktøyet Plotagon, som jeg er blitt presentert i dette studiet. Fordi talesyntesen kun fungerer på engelsk, snakker personene engelsk i denne videoen. Videoen har jeg publisert på Youtube, og ligger her: Film om mobil i skolen

Cell-Phone-Policy-1-2g3t5cg

 

Kilder:

Bratvold, Eva (2. september 2009) Ja til (pedagogisk) bruk av mobil i skolen hentet 1. april fra https://evabra.wordpress.com/2009/09/02/ja-til-pedagogisk-bruk-av-mobil-pa-skolen/

Harman, Jon (2014) #DKLkonf back channel curation of #DKLkonf tweets hentet 1. april 2017 fra https://storify.com/kaoticoddchild/dklkonf-back-channel-1

Høgskolen i Volda, (2014) DKLS Høstseminar 2014, Framtidas læring og skole hentet 1. april 2017 fra http://mediasite.hivolda.no/Mediasite/Play/dffc5c44dc5c4d28b3c83d212a2cc6ab1d

Njarga, Berit (26. august 2016) Mobilforbud i skolen
Kan skolen nekte deg å bruke mobilen? hentet 1. april 2017 fra http://www.dinside.no/okonomi/kan-skolen-nekte-deg-a-bruke-mobilen/61001677

www.plotagoneducation.com

Ung.no (d.d) Kan det være argumenter for å bruke mobilen  skoletiden? hentet 1. april 2017 fra https://www.ung.no/oss/skolen/119550.html

VG meninger (25. juni 2015) Mobilbruk i skolen hentet 1. april 2017 fra http://www.vg.no/nyheter/meninger/skole-og-utdanning/mobilbruk-i-skolen/a/23477005/

Visjø, Camilla Tryggestad (13. september 2015) Advarer mot mobilforbud på skolen hentet 1. april fra http://www.vg.no/nyheter/innenriks/teknologi/advarer-mot-mobilforbud-paa-skolen/a/23523353/

 

 

 

Advertisements
Standard

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s